ONTWIKKELING

Als projectontwikkelaar hebben wij de benodigde kennis in huis van ruimtelijke ordening. Deze kennis gebruiken wij voor onze eigen projecten, maar ook om diensten uit handen van opdrachtgevers te nemen bij planontwikkeling. Met onze kennis en marktgevoel onderzoeken wij voor ieder ontwikkelplan wat de mogelijkheden zijn en wat de meest geschikte invulling is. Wij kijken met een realistische blik naar de ontwikkellocatie en denken niet alleen in kansen, maar kijken ook kritisch naar de belemmeringen en risico’s van een locatie. Zo voeren we onder andere locatieonderzoeken uit, verzorgen wij vergunningsaanvragen en bieden wij oplossingen op maat gedurende vergunningstrajecten door toepassing van modulaire bouwconcepten.

 • Locatie QuickScan
 • Toetsing bestemmingsplan
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Bestemmingsplanwijziging
 • Vergunningsaanvraag
 • Concept modulair bouwen

Locatie QuickScan

Bent u in het bezit van een leegstaand pand, een braakliggend terrein en/of heeft u herontwikkelingsplannen dan kunnen wij u helpen met inzichtelijk maken van de mogelijkheden op deze locatie. Bij de herontwikkeling van een bepaald gebied of gebouw krijgt u te maken met vele aspecten die de kansen, maar ook de belemmeringen op de locatie bepalen. Hierbij kunt u denken aan bestemmingsplanregels, milieuaspecten, lucht- en geluidkwaliteit en externe veiligheid.

Wanneer wij voor u een locatie QuikScan uitvoeren zullen wij de ontwikkelmogelijkheden, de kansen, risico’s en  belemmeringen van de locatie globaal in kaart brengen en voor u op papier zetten. U zult aanvullend een concreet stappenplan ontvangen van hoe u het ontwikkeltraject het beste kunt benaderen en uit kunt voeren. Uiteraard kunnen wij u ook ontzorgen bij het nemen van eventuele vervolgstappen in het ontwikkeltraject, zoals toetsing bestemmingsplan, uitvoering haalbaarheidsonderzoek en kunnen wij de uiteindelijke vergunningsaanvraag verzorgen. Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie te verkrijgen? Neem dan contact met ons op.

LUMIVAST verzorgt voor u:

 • Een inventarisatie van de ontwikkelmogelijkheden, kansen, risico’s en belemmeringen van de ontwikkellocatie
 • Een concreet stappenplan voor een eventueel vervolg van de ontwikkelprocedure

Toetsing bestemmingsplan

Een uitgebreidere variant van, en een mogelijk vervolg op de locatie QuikScan is de toetsing van het bestemmingsplan. Bent u in het bezit van een leegstaand pand, een braakliggend terrein en/of heeft u herontwikkelingsplannen, dan krijgt u te maken met het geldende bestemmingsplan. Wij kunnen de ontwikkellocatie toetsen aan het geldende bestemmingsplan. Wij kunnen voor u uitgebreid het bestemmingsplan toetsen en inzichtelijk maken wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn op uw locatie. Onder andere de volgende onderdelen worden uitgebreid onderzocht en toegelicht: bestemmingsplanregels, gemeentelijk beleid, marktonderzoek, stedenbouw, externe veiligheid, archeologie verkeer, milieuaspecten, lucht- en geluidkwaliteit en flora en fauna. Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie te verkrijgen? Neem dan contact met ons op.

LUMIVAST verzorgt voor u:

 • Toetsing en interpretatie van bestemmingsplanvoorschriften uitgewerkt in een uitgebreid onderzoeksrapport
 • Advisering inpassing van de plannen in het bestemmingsplan in een adviesrapport

Haalbaarheidsonderzoek

Naast de juridische aspecten omtrent een ontwikkellocatie, moet er ook rekening gehouden worden met de financiële en (bouw)technische haalbaarheid van een ontwikkelplan. LUMIVAST kan voor u een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om inzichtelijk te maken of uw plannen haalbaar zijn. Zo kunnen wij – in samenwerking met – onze partners massastudies opstellen die inzichtelijk maken of het plan stedenbouwkundig haalbaar is. Vervolgens kunnen wij  de stichtingskosten en huuropbrengsten berekenen, zodat duidelijk wordt of het project voldoende rendabel zal zijn. Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie te verkrijgen? Neem dan contact met ons op.

LUMIVAST verzorgt voor u:

 • Massastudies en/of schetsontwerpen van uw ontwikkelplannen
 • Uitvoering van marktonderzoek om de verkoop-/verhuurbaarheid van project te bepalen
 • Stichtingskosten- en rendementsberekeningen


Bestemmingsplanwijziging

Indien blijkt dat de ontwikkelplannen in strijd zijn met het bestemmingsplan zijn dan dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. In dat geval dient er overlegd te worden met de desbetreffende gemeente en zullen de ontwikkelmogelijkheden geïnventariseerd worden, ook dit proces kunnen wij begeleiden. Wij gaan dan namens opdrachtgever met de gemeente in gesprek en doorlopen de procedure, met als uiteindelijke doel het wijzigen van het bestemmingsplan. Het wijzigen van het bestemmingsplan is vaak een behoorlijke procedure die bestaat uit de nodige onderzoeken en onderbouwingen die gericht zijn op aspecten zoals onder andere: stedenbouw, externe veiligheid, archeologie verkeer en flora en fauna. 

LUMIVAST verzorgt voor u:

 • Gesprekvoering met de gemeente en inventarisatie slagingskans bestemmingsplanwijziging
 • Coördinatie onderzoeken ten behoeve van bestemmingsplanwijziging, zoals: flora & fauna, asbest, archeologie, etc.

Vergunningsaanvraag

Als u bouwplannen heeft maar niet weet hoe u de vergunningsaanvraag verzorgt, dan kunnen wij u daarbij helpen. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn (vele) onderbouwende documenten en tekeningen vereist, maar soms ook werkzaamheden vereist. Welke documenten, tekeningen en werkzaamheden vereist zijn is per ontwikkelplan anders en wij kunnen onderzoeken wat uw specifieke vergunningsaanvraag  behoeft. Wij hebben vaste partners waarmee wij de benodigde onderzoeken ten behoeve van de vergunningsaanvraag kunnen uitvoeren en begeleiden. Vervolgens vragen wij de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket en begeleiden wij het vergunningstraject bij de gemeente. Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie te verkrijgen? Neem dan contact met ons op.

LUMIVAST verzorgt voor u:

 • Complete vergunningsaanvraag voor uw ontwikkelplannen

Concept modulair bouwen

Het vergunningstraject is vaak een langlopende procedure, zeker als het een project van (redelijk) grote omvang betreft. Voor u als initiatiefnemer kan dit betekenen dat u te maken krijgt met (gedeeltelijke) leegstand van het bestaande pand, of dat uw stuk braakliggend terrein tijdelijk geen functie heeft, in beide gevallen kost dit u geld. Om initiatiefnemers van projecten rust, stabiliteit en rendement te bezorgen heeft Lumivast het concept modulair bouwen bedacht. Dit concept ontzorgt opdrachtgever volledig gedurende het vergunningstraject en levert een vast rendement op, dit rendement is in over het algemeen hoger dan u gewend bent bij tijdelijk gebruik van gebouwen en/of gronden.

Als u bouwplannen heeft waarbij u een lang vergunningstraject te wachten staat, kunnen wij vaak binnen 3 tot 6 maanden een tijdelijke woonoplossing vergund en gerealiseerd krijgen op uw perceel. Vanaf dat moment geniet u een vast rendement voor het afstaan van uw perceel en heeft u hier geen omkijken meer naar. Door toepassing van ons concept kunt u als initiatiefnemer zich focussen op de aanvraag van de (permanente) omgevingsvergunning en/of op uw andere (vastgoed)projecten. Op het moment u de onherroepelijke omgevingsvergunning  ontvangen heeft, verwijderen wij de modulaire bouwmodules weer en kunt u starten met uw bouwplannen. Een ander bijkomend voordeel van ons concept is dat er op korte termijn ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden op uw ontwikkellocatie en hierdoor reuring ontstaat binnen het gebied. Onze ervaring leert dat dergelijke reuring vaak een positieve invloed heeft op de voortgang en duur van een vergunningprocedure, mede omdat de omwonenden dan vast kunnen wennen aan het feit dat er veranderingen gaan vinden. Bent u geïnteresseerd in- of bent u nieuwsgierig geworden naar ons nieuwe concept en wenst u meer informatie te verkrijgen? Neem dan contact met ons op.

LUMIVAST verzorgt voor u:

 • Complete vergunningsaanvraag voor tijdelijk modulaire woonoplossingen
 • Plaatsing modulaire wooncomplexen
 • Beheer en verhuur van deze woningen, u ontvang een vast rendement